14.11.2023

КОНТАКТ С ОИК - ДОБРИЧ СЛЕД АКТИВНИЯ ИЗБОРЕН ПЕРИОД

ОИК – ДОБРИЧ НЕ Е в активен изборен период.

При необходимост можете да осъществите контакт с ОИК-ДОБРИЧ по следния начин:

- на адреса на общинска администрация: град Добрич, ул. „България“ № 12, като се обръщате за съдействие към представители на администрацията,;

- на електронната поща на ОИК – ДОБРИЧ: [email protected] ;

- на телефон:  0898 670 155 – Председател на ОИК - ДОБРИЧ.

05.11.2023

Избирателна активност

Община Бр. секции  8:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 11ч. Избирателна активност в 16 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 129 129 0 74 254 5 303 7,14%  13683 18,43%  18056 24,32%
29.10.2023

Съобщение

ОИК Добрич обявява край на изборния ден за избор на общински съветници и кмет на община на 29.10.2023 г. за територията на община Добрич за приключил в 20:30 часа.

29.10.2023

Съобщение на ЦИК

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че СИК следва да изготви протокол, в който да се отрази броят на установените бюлетини без фабрични номера. Секционната избирателна комисия да отдели тези бюлетини и да ги опакова в отделен пакет с надпис "Бюлетини без фабрични номера".

Когато след приключване на гласуването се установи, че е гласувано с такива бюлетини, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

29.10.2023

Съобщение на ЦИК

По повод постъпили запитвания Централната избирателна комисия УКАЗВА:

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът на тази бюлетина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или цапаване, получено от мастило на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязън вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата на действителните гласове.

 

 

29.10.2023

избирателна активност

Община Бр. секции  8:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 11 ч. Избирателна активност в 16 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 129 129 0 74 258 7 661 10,32%  17221 23,19%  22251 29,96%
28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

20.10.2023

упълномощени представители

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК Добрич в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

16.10.2023

график за обучения на СИК/ПСИК в Община Добрич

Дата

№ на СИК/ПСИК

Час и Място на провеждане

21.10.2023г. (събота)

От СИК № 082800001

До СИК № 082800043, включително

14:00 – 16:00 часа

Концертна зала „Добрич“ (Органова зала)

22.10.2023г. (неделя)

От СИК № 082800044

До СИК № 082800086, включително

10:00 – 12:00 часа

Концертна зала „Добрич“ (Органова зала)

22.10.2023г. (неделя)

От СИК № 082800087

До СИК № 082800130, включително

14:00 – 16:00 часа

Концертна зала „Добрич“ (Органова зала)

16.10.2023

РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

Предвид необходимостта от провеждане на разяснителна кампания за предстоящите избори, достъпна за всички, Ви информираме, че на сайта на община Добрич се намира информация и ВИДЕОКЛИП на Български жестов език с разяснения и указания за глухи и сляпо-глухи лица във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

14.10.2023

Съобщение

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Ви предлагаме възможности за обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), които ще се проведат при следните параметри:

 

Форма на провежданеДистанционно обучение за работа с машина за гласуване за ОИК Добрич

Времетраене на обучение: 40 мин.

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

2.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

3.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори на обученията:

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

КОНТАКТИ НА ОБУЧИТЕЛИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Димитър Допчев

0889 797 697

[email protected]  

Огнян Ангелов

0897 946 299

[email protected]

Иван Симеонов

0889 084 076

[email protected]

 

ИНСТРУКЦИИ 

10.10.2023

гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 1. Където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж, където могат да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в избрана от тях секция, както следва:
 • В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ №9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски“ №5 - секция №24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. „Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 115 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).
 1. Най - подходящите секции, в които могат да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването са, както следва:

-      Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“;

-      Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А;

-    Детска градина №10 Слънчице на ул. „Даскал Д. Попов“ 1 – нова сграда с рампа;

-      СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2

-      Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1

-      СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2

-      ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секция №41 и №42)

-      Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36

-      Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа

-      Детска градина № 12 (бивша Детска градина №24), ул. „Дунав“ 16 – временна рампа

-      СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2

-      Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа

-      Детска градина № 25 (бивша Детска градина №7), жк „Добротица“ 16 – временна рампа

-      ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”

-      Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа

-      Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А

-      ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44

-      СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (удобен вход до секции № 90 и № 91)

-      ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

 1. В помощ на хората със зрителни увреждания е осигурен аудиоплеър за прослушване на списък на кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции, пред следните избирателни секции:

-      В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ №9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски №5 за СИК № 24;

-      В ДЯ №5 (бивша ДЯ №3) на ул. „Екзарх Антим I” №1 за СИК №27;

-      В ОУ „Хр. Смирненски“ на ул. „Отец Паисий“ 17 за СИК №41;

-      В ДГ №12 „Щурче“ на ул. „Вардар“ №67 за СИК №57;

-      В ОУ „Й. Йовков“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 52 за СИК №85;

-      В ОУ „П. Волов“ на ул. „Хр. Ботев“ 48 за СИК №92;

-      В СУ „Л. Каравелов“ в ж.к. „Балик“ до бл. 24 за СИК №115.

-      В Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех“ №1 за СИК №22;

-      В ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98 за СИК №101;

-      В Детска градина №10 Слънчице на ул. „Даскал Д. Попов“ 1 – нова сграда с рампа за СИК №7.

 1. Община Добрич е осигурила специализиран автомобил за транспортиране на хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите. Заявки се подават  в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]. В деня на изборите - 29 октомври 2023 г. заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник-23.10.2023г. до петък – 27.10.2023г.) от 8.00 до 17.00 часа може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс“ ООД за ползване в изборния ден – 29.10.2023г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет за градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.

 

05.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи, регистрирани в ОИК Добрич за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на сградата на Община град Добрич,  с административен адрес на ул.  „България“ № 12, етаж III

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Общинска избирателна комисия Добрич чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №72-МИ от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)подадено до 17:00 ч. на 28.10.2023г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.
 2. Към заявлението на партията, коалицията или местната коалиция задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение №74-МИ от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

Форма за регистриране на застъпници

 1. Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. Всяка партия, коалиция и местна коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 3. Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Добрич чрез предложение по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)подадено до 17:00 ч. на 28.10.2023 г.
 4. С решението си ОИК Добрич регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
 1. ОИК издава удостоверение на регистрираните застъпници и заместващи застъпници.
 2. Кандидатите за застъпници, предложени от партии, коалиции и местни коалиции се регистрират от ОИК Добрич в срок до 17:00ч. на 28.10.2023г. включително
27.09.2023

Съобщение

ОИК Добрич уведомява всички представители на политически партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община на 29.10.2023 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail:[email protected]). Използвайте приложения образец:

 

 таблица-образец в EXCEL формат

25.09.2023

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

 

Заявлението /Приложение №17-МИ/ се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Начини за подаване на заявление:

- Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

- чрез електронно заявление през страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ 

- чрез електронно заявление през страницата на Министерство на електронното управление (публикувани 6 услуги, свързани с предстоящите избори) 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 14.10.2023г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 23.10.2023г. (понеделник).

25.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Добрич уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Срок за подаване на заявлението - 14.10.2023 г. / събота /

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

24.09.2023

ЖРЕБИЙ ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПУТИТЕ

ОИК - Добрич, уведомява всички партии, коалиции и местни коалиции, че тегленето на жребия се извършва публично на 27.09.2023 г., от 15.00 ч. в Бизнес залата на Община град Добрич /на I /първи/ етаж в сградата на Община Добрич/, като на него могат да присъстват представители на партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани в ОИК Добрич за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Процедурата по теглене на жребия е определна с Решение №53-МИ/24.09.2023 на ОИК - Добрич

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 211-МИ / 14.11.2023

  относно: упълномощаване на членове на ОИК Добрич за процесуално представителство по административно дело № 638/2023г.

 • № 210-МИ / 07.11.2023

  относно: упълномощаване на членове на ОИК Добрич за процесуално представителство по административно дело №619/2023г.

 • № 209-МИ / 07.11.2023

  относно: заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „Граждани за Общината“ кандидат за общински съветник

всички решения