Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 142
Добрич, 26.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в Община Добрич

Постъпило е заявление – списък на упълномощени представители от  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  с вх. № 260/26.10.2019г. в ОИК Добрич за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

След извършена проверка ОИК Добрич констатира, че за 129 /сто двадесет и девет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение №1080/ 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Добрич 129 /сто двадесет и девет/ броя упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“   в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1.       

Езджан Ибрям Хюсню

15- МИ 2019/ 20.10.2019г.

2.       

Рейхан Ридван Кяшиф

16- МИ 2019/ 20.10.2019г.

3.       

Ердуван Мустафа Хюсню

17- МИ 2019/ 20.10.2019г.

4.       

Зейнеп Юмер Юсуф

18- МИ 2019/ 20.10.2019г.

5.       

Марийка Иванова Николова

19- МИ 2019/ 20.10.2019г.

6.       

Демирджан Хюсеин Ибрям

20- МИ 2019/ 20.10.2019г.

7.       

Нурие Юмерова Мурадова

21- МИ 2019/ 20.10.2019г.

8.       

Синай Урхан Мехмед

22- МИ 2019/ 20.10.2019г.

9.       

Илимдар Айлин Бейтула

23- МИ 2019/ 20.10.2019г.

10.   

Данаил Дженков Ханджиев

24- МИ 2019/ 20.10.2019г.

11.   

Наско Асенов Иванов

25- МИ 2019/ 20.10.2019г.

12.   

Ремзи Мустафа Риза

26- МИ 2019/ 20.10.2019г.

13.   

Нигяр Нихат Хюсню

27- МИ 2019/ 20.10.2019г.

14.   

Диана Димова Шефки

28- МИ 2019/ 20.10.2019г.

15.   

Севал Девлетова Якубова

29- МИ 2019/ 20.10.2019г.

16.   

Емине Акиф Фазъл

30- МИ 2019/ 20.10.2019г.

17.   

Емилиян Марев Иванов

31- МИ 2019/ 20.10.2019г.

18.   

Шенол Нусрет Латиф

32- МИ 2019/ 20.10.2019г.

19.   

Даниел Димитров Йорданов

33- МИ 2019/ 20.10.2019г.

20.   

Севда Джеват Расим

34- МИ 2019/ 20.10.2019г.

21.   

Йорданка Димитрова Димитрова

35- МИ 2019/ 20.10.2019г.

22.   

Сашо Севдалинов Николов

36- МИ 2019/ 20.10.2019г.

23.   

Мария Христова Атанасова

37- МИ 2019/ 20.10.2019г.

24.   

Меляд Хюсеин Янкова

38- МИ 2019/ 20.10.2019г.

25.   

Севда Асенова Маринова

39- МИ 2019/ 20.10.2019г.

26.   

Раим Ахмед Ефраим

40- МИ 2019/ 20.10.2019г.

27.   

Седжмин Мерол Кадир

41- МИ 2019/ 20.10.2019г.

28.   

Деница Добрева Сашева

42- МИ 2019/ 20.10.2019г.

29.   

Фатме Енгин Джеман

43- МИ 2019/ 20.10.2019г.

30.   

Ядикяр Феим Карани

44- МИ 2019/ 20.10.2019г.

31.   

Икрам Ибрахимов Хасанов

45- МИ 2019/ 20.10.2019г.

32.   

Мелиса Селим Яшар

46- МИ 2019/ 20.10.2019г.

33.   

Нуртен Ерсин Ерол

47- МИ 2019/ 20.10.2019г.

34.   

Зехра Кадирова Юсеинова

48- МИ 2019/ 20.10.2019г.

35.   

Ерсин Ерол Назиф

49- МИ 2019/ 20.10.2019г.

36.   

Гюлбин Юсуф Ахмед

50- МИ 2019/ 20.10.2019г.

37.   

Асибе Ахмед Исмаилова

51- МИ 2019/ 20.10.2019г.

38.   

Джансер Илкнур Расим

52- МИ 2019/ 20.10.2019г.

39.   

Зейнеб Реджебова Мустафова

53- МИ 2019/ 20.10.2019г.

40.   

Мелиса Исмаил Сюлейманова

54- МИ 2019/ 20.10.2019г.

41.   

Недживан Ахмедова Хамдиева

55- МИ 2019/ 20.10.2019г.

42.   

Атанас Златев Иванов

56- МИ 2019/ 20.10.2019г.

43.   

Ресмие Хасан Юсеин

57- МИ 2019/ 20.10.2019г.

44.   

Джемал Юсеин Сюлейман

58- МИ 2019/ 20.10.2019г.

45.   

Ибрахим Хасан Мустан

59- МИ 2019/ 20.10.2019г.

46.   

Гюлсерян Шефкедова Сюлейман

60- МИ 2019/ 20.10.2019г.

47.   

Айшегюл Ваидова Мустан

61- МИ 2019/ 20.10.2019г.

48.   

Бюлент Хюсменов Ибрахимов

62- МИ 2019/ 20.10.2019г.

49.   

Тезджан Ислямова Мехмедова

63- МИ 2019/ 20.10.2019г.

50.   

Бейзат Бейти Карани

64- МИ 2019/ 20.10.2019г.

51.   

Наджие Али Адем

65- МИ 2019/ 20.10.2019г.

52.   

Асан Айредин Иса

66- МИ 2019/ 20.10.2019г.

53.   

Шукрян Али Мехмед

67- МИ 2019/ 20.10.2019г.

54.   

Бейджан Хасан Хюсеин

68- МИ 2019/ 20.10.2019г.

55.   

Ердал Шаил Исмаил

69- МИ 2019/ 20.10.2019г.

56.   

Ахмед Исмаил Мехмед

70- МИ 2019/ 20.10.2019г.

57.   

Филиз Руждет Мустафа

71- МИ 2019/ 20.10.2019г.

58.   

Шаил Исмаил Мехмед

72- МИ 2019/ 20.10.2019г.

59.   

Йовка Димитрова Желева

73- МИ 2019/ 20.10.2019г.

60.   

Ергюл Илмаз Юсниева

74- МИ 2019/ 20.10.2019г.

61.   

Афизе Алит Мустафова

75- МИ 2019/ 20.10.2019г.

62.   

Гюлюмсер Исмаил Хасан

76- МИ 2019/ 20.10.2019г.

63.   

Мелиса Димитрова Пенкова

77- МИ 2019/ 20.10.2019г.

64.   

Гюлшан Назиф Касимова

78- МИ 2019/ 20.10.2019г.

65.   

Гюлшан Яшар Али

79- МИ 2019/ 20.10.2019г.

66.   

Фатме Неджмие Али

80- МИ 2019/ 20.10.2019г.

67.   

Еленка Добрева Атанасова

81- МИ 2019/ 20.10.2019г.

68.   

Силвия Андреева Иванова

82- МИ 2019/ 20.10.2019г.

69.   

Елис Сали Неджиб

83- МИ 2019/ 20.10.2019г.

70.   

Ерол Сали Карани

84- МИ 2019/ 20.10.2019г.

71.   

Диян Иванов Димитров

85- МИ 2019/ 20.10.2019г.

72.   

Даниел Драгомиров Иванов

86- МИ 2019/ 20.10.2019г.

73.   

Айсевер Васфединова Ебазер

87- МИ 2019/ 20.10.2019г.

74.   

Жевайдин Мустафов Чакъров

88- МИ 2019/ 20.10.2019г.

75.   

Мариян Маринов Иванов

89- МИ 2019/ 20.10.2019г.

76.   

Гюлтен Мустафа Ахмед

90- МИ 2019/ 20.10.2019г.

77.   

Айнур Хайредин Кадир

91- МИ 2019/ 20.10.2019г.

78.   

Йордан Николаев Борисов

92- МИ 2019/ 20.10.2019г.

79.   

Семиха Сали Исмаил

93- МИ 2019/ 20.10.2019г.

80.   

Есенгюл Жевайдин Чакърова

94- МИ 2019/ 20.10.2019г.

81.   

Тунай Юмеров Аблемидов

95- МИ 2019/ 20.10.2019г.

82.   

Инджихан Садък Юсуфова

96- МИ 2019/ 20.10.2019г.

83.   

Джем Людмилов Михайлов

97- МИ 2019/ 20.10.2019г.

84.   

Сезент Гюнайдин Ахмед

98- МИ 2019/ 20.10.2019г.

85.   

Исеин Салимов Исеинов

99- МИ 2019/ 20.10.2019г.

86.   

Гюнайдин Исмаил Ахмед

100- МИ 2019/ 20.10.2019г.

87.   

Веселин Альошев Митков

101- МИ 2019/ 20.10.2019г.

88.   

Йорданка Илиева Аспарухова

102- МИ 2019/ 20.10.2019г.

89.   

Елис Мехмедова Бейтула

103- МИ 2019/ 20.10.2019г.

90.   

Мелиха Селиатин Ембия

104- МИ 2019/ 20.10.2019г.

91.   

Мехмед Мехмед Ембия

105- МИ 2019/ 20.10.2019г.

92.   

Мукадис Адил Фаик

106- МИ 2019/ 20.10.2019г.

93.   

Джейлян Мехмедов Мехмедов

107- МИ 2019/ 20.10.2019г.

94.   

Зийнеб Алит Сали

108- МИ 2019/ 20.10.2019г.

95.   

Лейля Джевджет Шефкет

109- МИ 2019/ 20.10.2019г.

96.   

Амет Халит Ибрям

110- МИ 2019/ 20.10.2019г.

97.   

Виждан Акиф Али

111- МИ 2019/ 20.10.2019г.

98.   

Гюнайдин Мехмед Вели

112- МИ 2019/ 20.10.2019г.

99.   

Бирхаят Гюлхан Исин - Вели

113- МИ 2019/ 20.10.2019г.

100.                      

Вержиния Михайлова Илиева

114- МИ 2019/ 20.10.2019г.

101.                      

Ердинч Мустафа Хюсню

115- МИ 2019/ 20.10.2019г.

102.                      

Хикмет Мурадов Билялов

116- МИ 2019/ 20.10.2019г.

103.                      

Йонал Меджелиб Мустафа

117- МИ 2019/ 20.10.2019г.

104.                      

Юджел Назиф Исуф

118- МИ 2019/ 20.10.2019г.

105.                      

Мукадис Яхя Мехмед

119- МИ 2019/ 20.10.2019г.

106.                      

Ерджан Махмуд Сали

120- МИ 2019/ 20.10.2019г.

107.                      

Гюлсевер Юнал Вели

121- МИ 2019/ 20.10.2019г.

108.                      

Уриян Вийсел Адем

122- МИ 2019/ 20.10.2019г.

109.                      

Светлин Райчев Симеонов

123- МИ 2019/ 20.10.2019г.

110.                      

Севда Великова Маринова

124- МИ 2019/ 20.10.2019г.

111.                      

Кадрие Ниази Ибрям

125- МИ 2019/ 20.10.2019г.

112.                      

Неази Дауд Яшар

126- МИ 2019/ 20.10.2019г.

113.                      

Севил Суидин Шефик

127- МИ 2019/ 20.10.2019г.

114.                      

Ерди Рифатов Арсланов

128- МИ 2019/ 20.10.2019г.

115.                      

Ерджан Ерди Арслан

129- МИ 2019/ 20.10.2019г.

116.                      

Гюнер Неджмедин Реджеб

130- МИ 2019/ 20.10.2019г.

117.                      

Февзи Акиф Мехмед

131- МИ 2019/ 20.10.2019г.

118.                      

Бейхан Осман Юсню

132- МИ 2019/ 20.10.2019г.

119.                      

Севинч Ерди Арслан

133- МИ 2019/ 20.10.2019г.

120.                      

Еда Зеки Арслан

134- МИ 2019/ 20.10.2019г.

121.                      

Айслин Аслихан Джемадин

135- МИ 2019/ 20.10.2019г.

122.                      

Неази Осман Ибрям

136- МИ 2019/ 20.10.2019г.

123.                      

Мюбежел Ахмедова Хасан

137- МИ 2019/ 20.10.2019г.

124.                      

Али Исмаил Сюлиман

138- МИ 2019/ 20.10.2019г.

125.                      

Суидин Шефик Али

139- МИ 2019/ 20.10.2019г.

126.                      

Ефраим Осман Ибрям

140- МИ 2019/ 20.10.2019г.

127.                      

Гюлюмсер Мехмед Вели

141- МИ 2019/ 20.10.2019г.

128.                      

Тамер Ердуванов Мустафов

142- МИ 2019/ 20.10.2019г.

129.                      

Сема Исуфова Мустафова

143- МИ 2019/ 20.10.2019г.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 26.10.2019 в 14:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

 • № 212 / 13.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

 • № 211 / 22.12.2020

  относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения