Общинска избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 194
Добрич, 03.11.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на местна коалиция ГЕРБ (СДС) в Община Добрич

Постъпило е заявление – списък на упълномощени представители от местна коалиция ГЕРБ (СДС) с вх. № 347/03.11.2019г. в ОИК Добрич в Община Добрич при произвеждане на изборите  за кметове на втори тур, на 03 ноември 2019г.

Извършена е проверка на данните на 86 /осемдесет и шест/ упълномощени представители от местна коалиция ГЕРБ (СДС). След извършена проверка ОИК Добрич констатира, че за 83 /осемдесет и три/  броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение №1080/ 12.09.2019г. на ЦИК, ОИК Добрич

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Добрич 83 /осемдесет и три/ броя упълномощени представители на местна коалиция ГЕРБ (СДС)  в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

Пълномощно

1.       

Уриян Вийсел Ядем

3494

2.       

Айслин Аслихан Джемадин

3495

3.       

Нехрин Халил Максуд

3496

4.       

Ефраим Осман Ибрям

3497

5.       

Неази Дауд Яшар

3498

6.       

Суидин Шефик Али

3499

7.       

Бейхан Осман Юсню

3500

8.       

Февзи Акиф Мехмед

3501

9.       

Зейнеб Юмер Юсуф

3502

10.   

Виктория Митева Захариева

3504

11.   

Гюлер Тефиков Мурадов

3505

12.   

Ревдет Исмаилов Ибрямов

3506

13.   

Рейхан Ридван Кяшиф

3507

14.   

Нурие Юмерова Мурадова

3508

15.   

Рейхан Рамадан Кьосе

3509

16.   

Ремзие Исмаил Ахмед

3510

17.   

Юлияна Минчева Тодорова

3511

18.   

Тихомир Желев Захариев

3512

19.   

Бейхан Адем Адил

3513

20.   

Мийрем Мехмедова Реджеб

3514

21.   

Тезджан Айдън Нихат

3515

22.   

Севджан Неджати Адил

3516

23.   

Кибра Исмаилова Акиф

3517

24.   

Йордан Колев Дакушев

3518

25.   

Наско Асенов Иванов

3519

26.   

Метин Енверов Ибямов

3520

27.   

Мехрибан Исмет Сюлеман

3521

28.   

Севгин Фаик Мустафа

3522

29.   

Ерджан Ибрям Хюсню

3523

30.   

Сали Исмаил Сали

3524

31.   

Юсеин Юсеинов Байрямов

3525

32.   

Илмаз Рафик Кадир

3526

33.   

Наиме Мустафа Еминова

3527

34.   

Румен Ивайлов Минчев

3528

35.   

Димитричка Жечова Иванова

3529

36.   

Неджмие Осман Ибрям

3530

37.   

Сабрие Реджеб Зевадин

3531

38.   

Исмет Сали Али

3532

39.   

Айше Алиш Ибрям

3533

40.   

Муса Юмеров Юсеин

3534

41.   

Джансер Илкнур Расим

3535

42.   

Бейзат Бейти Карани

3536

43.   

Ошнут Мехмедов Алиев

3537

44.   

Зехра Кадирова Юсеинова

3538

45.   

Ерсин Ерол Назиф

3539

46.   

Икрам Ибрахимов Хасанов

3540

47.   

Семра Нежмедин Кяшиф

3541

48.   

Ремзи Мустафа Риза

3542

49.   

Суна Нермин Якубова

3543

50.   

Ердинч Мустафа Хюсню

3544

51.   

Ердинч Юмеров Хасанов

3545

52.   

Ерхан Реджеб Сали

3546

53.   

Бингьол Амед Амед

3547

54.   

Азем Изет Хаккъ

3548

55.   

Айтен Шукри Изет

3549

56.   

Петранка Димитрова Костадинова

3550

57.   

Неджмидин Мустафа Реджеб

3551

58.   

Красимира Василева Добрева

3552

59.   

Асан Ахмедов Сюлейманов

3553

60.   

Исмаил Ахмедов Ибрямов

3554

61.   

Едие Сюрет Ибрямова

3555

62.   

Стоянка Симеонова Василева

3556

63.   

Билхан Ибраим Алиев

3557

64.   

Николай Огнянов Соколов

3558

65.   

Демирджан Хюсеин Ибрям

3559

66.   

Хюсеин Марем Алиш

3561

67.   

Виждан Акиф Али

3562

68.   

Октай Шурай Исуф

3563

69.   

Шурай Исуф Мурад

3564

70.   

Исуф Мурад Ибрям

3565

71.   

Милена Иванова Иванова

3566

72.   

Синай Урхан Мехмед

3567

73.   

Искра Райчева Георгиева

3568

74.   

Мехмед Юсеин Хасан

3569

75.   

Сезент Гюнайдин Ахмет

3570

76.   

Ридван Кадир Демир

3571

77.   

Исеин Салимов Исеинов

3572

78.   

Вайдин Мустафа Шабан

3573

79.   

Ерол Сали Исмаил

3574

80.   

Бирол Ерол Сали

3575

81.   

Исмаил Ахмет Ибрям

3576

82.   

Ердуван Мустафа Хюсню

3577

83.   

Езджан Ибрям Хюсню

3578

 

 НЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Добрич 3 /три/ броя упълномощени представители на местна коалиция ГЕРБ (СДС)  в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

1.

Гюнер Неджмедин Реджеб

3493

2.

Джеврие Али Ахмед

3503

3.

Февзи Акиф Мехмед

3560

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три дневен срок от датата на публикуването му на основание чл. 88, ал.1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Калина Атанасова Даскалова

* Публикувано на 03.11.2019 в 14:08 часа

Календар

Решения

  • № 213 / 16.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС) кандидат за общински съветник.

  • № 212 / 13.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията и заличаване на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ кандидат за общински съветник.

  • № 211 / 22.12.2020

    относно: Подадена оставка и заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения