Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Айнур Хайредин Кадир91- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Айсевер Васфединова Ебазер87- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Айслин Аслихан Джемадин135- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Айшегюл Ваидова Мустан61- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Али Исмаил Сюлиман138- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Амет Халит Ибрям110- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Асан Айредин Иса66- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Асибе Ахмед Исмаилова51- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Атанас Златев Иванов56- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Афизе Алит Мустафова75- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ахмед Исмаил Мехмед70- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Бейджан Хасан Хюсеин68- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Бейзат Бейти Карани64- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Бейхан Осман Юсню132- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Бирхаят Гюлхан Исин - Вели113- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Бюлент Хюсменов Ибрахимов62- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Вержиния Михайлова Илиева114- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Веселин Альошев Митков101- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Виждан Акиф Али111- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюлбин Юсуф Ахмед50- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюлсевер Юнал Вели121- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюлсерян Шефкедова Сюлейман60- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюлтен Мустафа Ахмед90- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюлшан Назиф Касимова78- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюлшан Яшар Али79- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюлюмсер Исмаил Хасан76- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюлюмсер Мехмед Вели141- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюнайдин Исмаил Ахмед100- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюнайдин Мехмед Вели112- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Гюнер Неджмедин Реджеб130- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Данаил Дженков Ханджиев24- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Даниел Димитров Йорданов33- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Даниел Драгомиров Иванов86- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Демирджан Хюсеин Ибрям20- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Деница Добрева Сашева42- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Джансер Илкнур Расим52- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Джейлян Мехмедов Мехмедов107- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Джем Людмилов Михайлов97- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Джемал Юсеин Сюлейман58- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Диана Димова Шефки28- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Диян Иванов Димитров85- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Еда Зеки Арслан134- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Езджан Ибрям Хюсню15- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Еленка Добрева Атанасова81- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Елис Мехмедова Бейтула103- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Елис Сали Неджиб83- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Емилиян Марев Иванов31- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Емине Акиф Фазъл30- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ергюл Илмаз Юсниева74- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ердал Шаил Исмаил69- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ерджан Ерди Арслан129- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ерджан Махмуд Сали120- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ерди Рифатов Арсланов128- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ердинч Мустафа Хюсню115- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ердуван Мустафа Хюсню17- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ерол Сали Карани84- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ерсин Ерол Назиф49- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Есенгюл Жевайдин Чакърова94- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ефраим Осман Ибрям140- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Жевайдин Мустафов Чакъров88- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Зейнеб Реджебова Мустафова53- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Зейнеп Юмер Юсуф18- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Зехра Кадирова Юсеинова48- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Зийнеб Алит Сали108- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ибрахим Хасан Мустан59- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Икрам Ибрахимов Хасанов45- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Илимдар Айлин Бейтула23- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Инджихан Садък Юсуфова96- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Исеин Салимов Исеинов99- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Йовка Димитрова Желева73- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Йонал Меджелиб Мустафа117- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Йордан Николаев Борисов92- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Йорданка Димитрова Димитрова35- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Йорданка Илиева Аспарухова102- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Кадрие Ниази Ибрям125- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Лейля Джевджет Шефкет109- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Марийка Иванова Николова19- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мария Христова Атанасова37- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мариян Маринов Иванов89- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мелиса Димитрова Пенкова77- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мелиса Исмаил Сюлейманова54- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мелиса Селим Яшар46- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мелиха Селиатин Ембия104- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Меляд Хюсеин Янкова38- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мехмед Мехмед Ембия105- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мукадис Адил Фаик106- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мукадис Яхя Мехмед119- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Мюбежел Ахмедова Хасан137- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Наджие Али Адем65- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Наско Асенов Иванов25- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Неази Дауд Яшар126- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Неази Осман Ибрям136- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Недживан Ахмедова Хамдиева55- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Нигяр Нихат Хюсню27- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Нурие Юмерова Мурадова21- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Нуртен Ерсин Ерол47- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Раим Ахмед Ефраим40- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Рейхан Ридван Кяшиф16- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ремзи Мустафа Риза26- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ресмие Хасан Юсеин57- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Сашо Севдалинов Николов36- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Светлин Райчев Симеонов123- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Севал Девлетова Якубова29- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Севда Асенова Маринова39- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Севда Великова Маринова124- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Севда Джеват Расим34- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Севил Суидин Шефик127- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Севинч Ерди Арслан133- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Седжмин Мерол Кадир41- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Сезент Гюнайдин Ахмед98- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Сема Исуфова Мустафова143- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Семиха Сали Исмаил93- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Силвия Андреева Иванова82- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Синай Урхан Мехмед22- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Суидин Шефик Али139- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Тамер Ердуванов Мустафов142- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Тезджан Ислямова Мехмедова63- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Тунай Юмеров Аблемидов95- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Уриян Вийсел Адем122- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Фатме Енгин Джеман43- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Фатме Неджмие Али80- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Февзи Акиф Мехмед131- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Филиз Руждет Мустафа71- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Хикмет Мурадов Билялов116- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Шаил Исмаил Мехмед72- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Шенол Нусрет Латиф32- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Шукрян Али Мехмед67- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Юджел Назиф Исуф118- МИ 2019/ 20.10.2019г.
Ядикяр Феим Карани44- МИ 2019/ 20.10.2019г.

Календар

Решения

  • № 208 / 11.11.2019

    относно: Представителство на ОИК Добрич в Административно дело образувано по жалба от страна на ПП „ВОЛЯ“

  • № 207 / 06.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 206 / 05.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ(СДС) и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения