01.11.2015

Съобщение

ОИК обявява край на изборния ден  за избор/балотаж на  кмет на община на 01.11.2015г. за територията на община  гр. Добрич за приключил в 19.00 часа

29.10.2015

Съобщение

 

ИЗБОРИ ЗА КМЕТ – ІІ тур

 

 

График

за получаване на книжа и материали

от Секционните избирателни комисии

 

Дата:         31 октомври 2015 г. (събота)

Място:      Заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Секции №

 

 

Час на получаване

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 29, 102, 103, 104, 127

 

10.00

128, 129, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 8, 9, 10, 18

 

 

10.50

6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 49, 50

 

11.40

51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 54, 55, 67, 70, 78, 65, 66, 68

 

 

12.30

69, 71, 72, 76, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 87, 88, 89, 90, 91

 

13.20

81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 113, 114, 124, 125, 126, 105, 106, 109

 

14.10

110, 111, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 112

 

 

15.00

116, 117, 118, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64

 

 

15.50

 

 

25.10.2015

Съобщение

ОИК обявява края на избориния ден при следната активност:

Приложение

25.10.2015

Съобщение

Информация за процеса на гласуване на 25 октомври 2015г.

Приложение 

25.10.2015

Съобщение

ОИК Добрич-град съобщава, че изборният ден е открит в 6:00 часа. Всички 129 секции работят в нормален режим. Отсъстващите членове на СИК са заменени с резерви. Няма жалби и сигнали за нарушение. 

20.10.2015

Съобщение

С оглед разясняване правата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори на територията на Община Добрич-град, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване 

Бюлетина за кмет

Бюлетина за общински съветници

 

13.10.2015

Съобщение

Относно: условията и реда за участие на представители на партиите и коалициите съгласно РЕШЕНИЕ № 2224-НР/16.09.2015 на ЦИК

Партиите и коалициите упълномощават своите представители по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК заявление или предложение свободен текст с приложен списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум. Общият брой на представителите на всека партия или коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответната община.

Списъкът  съдържа имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в деня на референдума. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. 

Списъкът се подписва и/или предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия  от представляващия  партията или коалицията или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или предава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията в него е съобразно последователността в хартиения носител.

Образец

13.10.2015

Съобщение

На 20.10.2015г. от 10:00 часа в Органовата зала ще се проведе обучение  на членовете на Секционните избирателни комсии в Община Добрич - град за избори на общински съветници и кметове и за национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015г.

02.10.2015

Съобщение

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

СЪГЛАСНО ЧЛ.97, АЛ.4 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС: ”ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА РАБОТАТА ИМ В СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ, СЕ ОСИГУРЯВАТ КАТО ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ......”

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ.18, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА В СРОК ОТ 7 РАБОТНИ ДНИ ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЗАЕТОСТ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, Е НЕОБХОДИМО ДА УВЕДОМЯТ ПОДЕЛЕНИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА /ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-Добрич/ ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ.4, Т.7 ОТ ЗНЗ /НЕУВЕДОМЯВАНЕ В СРОК ЗА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА/

30.09.2015

Съобщение

Утвърждава график за дежурствата на членовете на Община Добрич - град за периода от 28.09.2015 г. до 04.10.2015 г., както следва:

 

Ден

дата

Дежурен

Дежурен

Моб.телефон

Телефон ОИК

Вторник

29.9.2015

Росица Светлозарова

 

0878480343

058600703

 

 

Даниел Маринов

 

0899330648

058600703

Сряда

30.9.2015

Димчо Илиев

Желчо Петров

0888581066

058600703

 

 

Меглена Миланова

Даниел Маринов

0887662955

058600703

Четвъртък

1.10.2015

Ерхан  Керимов

 

0895747431

058600703

 

 

 

 Меглена Миланова

0887662955

058600703

Петък

2.10.2015

Меглена Миланова

 

0887662955

058600703

 

 

Димчо Илиев

 

0888581066

058600703

Събота

3.10.2015

Росица Светлозарова

 

0878480343

058600703

 

 

Росица Светлозарова

 

0878480343

058600703

Неделя

4.10.2015

Милена Стоянова

 

0888227337

058600703

 

 

Ерхан Керимов

 

0895747431

058600703

29.09.2015

Съобщение

При извършване на промени в Секционните избирателни комисии представената информация в ОИК да е на хартиен носител и в Excel формат /образец/

29.09.2015

Съобщение

Във връзка с регистрацията на застъпници и заместващи застъпници, напомняме на партиите и коалициите при подаване на съответните приложения от изборните книжа да представят и технически носител в електронен вид  excel формат /образец/

28.09.2015

Съобщение

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА ЗА ДНИТЕ:

 

29.09.2015

От 9ч. до 13 ч.

Росица Димова тел: 0878480343

 

От 13ч. до 17ч.

Желчо Петров тел. 0888635368

Даниел Маринов тел:0888307263

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2015

Съобщение

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА ЗА ДНИТЕ:

 

26.09.2015г.

 

От 9ч. до 13 ч.

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА НЕДЕВА тел. 0893 573793

 

От 13ч. до 17ч.

ЖЕЛЧО ИЛИЕВ ПЕТРОВ тел. 0888 635368

 

27.09.2015г.

 

От 9ч. до 13 ч.

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА НЕДЕВА тел. 0893 573793

МЕГЛЕНА ИВАНОВА МИЛАНОВА тел. 0887 662955

 

От 13ч. до 17ч.

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА тел. 0884 760647

 

28.09.2015г.

 

От 9ч. до 13 ч.

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА НЕДЕВА тел. 0893 573793

МЕГЛЕНА ИВАНОВА МИЛАНОВА тел. 0887 662955

РОСИЦА СВЕТЛОЗАРОВА ДИМОВА тел. 0878 480343

 

От 13ч. до 17ч.

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА тел. 0884 760647

ЖЕЛЧО ИЛИЕВ ПЕТРОВ тел. 0888 635368

 

18.09.2015

Съобщение

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ

 МЕДИИ, КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ

 

На 23 септември /СРЯДА/ 2015 г.  от 10:00 часа в Заседателната зала на Община гр.Добрич - ОИК гр.Добрич ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати.

На 23 септември /СРЯДА/ 2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община гр.Добрич - ОИК гр.Добрич ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати.

 

17.09.2015

Съобщение

ОИК Добрич приема документи за регистрация на кандидатска листа на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети всеки календарен ден от 15.09.2015г. до 22.09.2015г. от 09:00ч. до 17:00ч.

15.09.2015

Съобщение

ОИК-Добрич указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. След извършване на проверката ОИК-Добрич връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

14.09.2015

Съобщение

ОИК-Добрич указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

Приложение 1_кандидатска листа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 288-МИ / 07.08.2017

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на ПП ГЕРБ кандидат за общински съветник.

 • № 287-МИ / 06.04.2017

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ кандидат за общински съветник.

 • № 286-МИ / 06.04.2017

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата на ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ кандидат за общински съветник

всички решения